Пунктом 145.1 cm. 145 ПКУ визначена класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації.

1.До якої групи основних засобів повинні бути відне­сені лайт-бокси, інформаційні вивіски, інформаційні стенди, електронне табло «бігучий рядок», показ­ники банкомату, строк корисного використання яких згідно з даними бухгалтерського обліку стано­вить від трьох до чотирьох років?

2.Яким чином для таких основних засобів необхідно застосовувати норми ПКУ у разі необхідності збіль­шити строк амортизації, якщо їх залишкова вар­тість на 01.04.11 за даними інвентаризації складає менше 100 грн?

 

1. Розподіл основних фондів, визначених у податково­му обліку станом на 1 квітня 2011 року, проводиться згі­дно з новим переліком груп основних засобів, встанов­лених таблицею 1 ст. 145 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі — Кодекс).

Покажчики для банкоматів, інформаційні конструк­ції (електронне табло «бігучий рядок», вивіски, стенди, лайт-бокси та інші) відносяться до групи 9 (інші основні засоби), мінімально допустимі строки корисного вико­ристання яких 12 років.

2. Що стосується обліку та нарахування амортизації основних засобів, балансова вартість яких за даними бухгалтерського обліку станом на 01.04.11 складає мен­ше 100 грн, то слід зазначити.

Згідно з п. 6 підрозділу 4 розділу XX Кодексу визна­чено, що з дати набрання чинності розділом III Кодексу (01.04.11) для визначення переліку об'єктів основних за­собів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 Кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинно­сті розділом III Кодексу застосовуються дані інвентари­зації, проведеної станом на 1 квітня 2011 року.

Передбачається, що такому нарахуванню передує отримання даних інвентаризації основних засобів, ін­ших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 розділу III Кодек­су, яка повинна була в обов'язковому порядку проведе­на станом на 01.04.11.

Крім того, абзацом 2 цього пункту визначено, що вартість, яка амортизується, по кожному об'єкту основ­них засобів, інших необоротних та нематеріальних акти­вів визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифіка­цію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо, а та­кож суми накопиченої амортизації за даними бухгалтер­ського обліку на дату набрання чинності розділом III Кодексу.

Абзацом 4 цього розділу визначено, що до переоці­неної вартості основних засобів не включається сума до­оцінки основних засобів, що проведена після 1 січня 2010 року.

Відповідно до абзацу 5 цього пункту, якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтер­ського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп ос­новних фондів за даними податкового обліку на дату на­брання чинності розділом III цього Кодексу, то тимча­сова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об'єкт із застосу­ванням прямолінійного методу протягом трьох років.

При цьому, якщо загальна вартість усіх груп основ­них засобів за даними бухгалтерського обліку більша, то різниця, яка виникає, амортизується на загальних під­ставах.

Таким чином, якщо за даними бухгалтерського обліку, станом на 01.04.11 обліковуються основні фонди, у т.ч. ті, вартість яких складає менше 100 гривень, то вони беруть участь у проведенні інвентаризації і відповідно платник податку формує вартість об'єктів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 Кодексу, а їх вартість у подальшому підлягає амортизації.                                                                       

 

 

Ольга ШУМСЬКА,

головний державний податковий інспектор відділу

 надання податкових роз'яснень управління

масово-роз'яснювальної роботи та звернень

громадян ДПА у м. Києві.

 

Консультант № 31/2011, стр. 10